USPTO-diensten

Overzicht

Via onze USPTO-diensten worden belangrijke documenten bij het USPTO en diverse ambassades bezorgd.Wij bezorgen persoonlijk alle copyrightdocumenten en -aanvragen alsmede TTAB voor merken en proces- en documentdossiers, waarbij we ervoor zorgen dat deze tijdig binnen zijn bij het US Copyright Office en het USPTO.


Een overzicht van alle transacties voor een merk, inclusief toewijzingen of pandrechten, zoals geregistreerd door het USPTO.

Meer weten